Oferta

-

Czesne obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach wg pakietu oraz zajęcia dodatkowe – j. angielski, sensoplastyka, rytmika, religia, teatrzyki, warsztaty tematyczne.
Zajęcia dodatkowe (karate, taniec, zajęcia chemiczne) oraz wycieczki dodatkowe zainicjowane przez rodziców są doliczone do rachunku.

W celu zapisania dziecka do placówki należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka oraz podpisać umowę z dyrekcją przedszkola.

Oplata wpisowa/ kontynuacyjna w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 2 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt podręczników, pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy. Od umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia naliczany od ostatniego dnia miesiąca złożenia wypowiedzenia.

Miesięczne opłaty na rok szkolny 2021/2022:

WYŻYWIENIE DOLICZANE JEST DODATKOWO DO CZESNEGO:
10 zł/ osobodzień – miesięczna kwota wyżywienia stanowi iloczyn stawki dziennej oraz dni roboczych w danym miesiącu, np. jeśli w miesiącu jest 18 dni roboczych, to stawka wyżywienia wyniesie 180 zł.

W przypadku, gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20% na drugie dziecko i 30% kolejne dziecko. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

Mieszkańcy Gminy Żukowo mogą ubiegać się o bon opiekuńczy w wysokości 120 zł/miesięcznie dla dzieci żłobkowych. W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona i wynosi 520 zł (bez możliwości ubiegania się o bon opiekuńczy).

Opłaty należy uiszczać do 15-go bieżącego miesiąca na konto:

PRZEDSZKOLE: Bank Pekao SA V oddział Gdańsk, nr rachunku:
46 1240 2920 1111 0000 4499 6839

KLUB DZIECIĘCY: Bank Pekao SA, Jelenia Góra, nr rachunku:
81 1240 1301 1111 0010 6284 4643