COVID-19 (2021 r.)

-

Zgodnie z decyzją rządu, z przykrością informujemy o zamknięciu przedszkola w dniach 29.03- 09.04.

Przedszkole pozostaje otwarte dla pracowników służb mundurowych i medycznych, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia rodzica (patrz informacja poniżej). Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka, co pomoże nam przygotować posiłki.

Wzór oświadczenia

Z pozostałymi dziećmi zobaczymy się w przedszkolu już 12 kwietnia.

Do tego czasu nauczyciele będą prowadzić zajęcia zdalne – wszystkie materiały będą dostępne w zakładce „Nauka zdalna” na stronie przedszkola oraz w ogłoszeniach na Facebooku.

Wszystkie dzieci dostaną do domu (w zależności od grupy): książki, wyprawki plastyczne, kserówki oraz pomysły na zabawy w domu. Czekają także małe niespodzianki od Zajączka Wielkanocnego.

Na portalu zamieścimy także piosenki z angielskiego, tak aby dzieci mogły ćwiczyć piosenki w domu.

Przypominamy, ze w przypadku zamknięcia przedszkola rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy:
https://www.zus.pl/…/o%C5%9Bwiadczenie+do+uzyskania…\_01\_2021%29.docx/63692edf-4648-bab3-cad5-94a304a5709d](<https://www.zus.pl/…/63692edf-4648-bab3-cad5-94a304a5709d>)

Osoby uprawnione do korzystania z opieki Klubu/ Przedszkola:

 1. zatrudnioną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, lub
 2. realizującą zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, lub
 3. realizującą zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lub
 4. pełniącą służbę w jednostce zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny, lub
 5. wykonującą działania ratownicze, lub
 6. zatrudnioną w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub
 7. zatrudnioną w ogrzewalni/noclegowni, o której mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 8. zatrudnioną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 lub art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 9. zatrudnioną w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, lub
 10. zatrudnioną w formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, lub
 11. zatrudnioną w jednostce systemu oświaty, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizuję zadania na terenie tych jednostek.